კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შესავალი ნაწილი

მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვის წინამდებარე პოლიტიკა წარმოადგენს ინფორმაციას პირადი/პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრაქტიკის შესახებ თქვენს მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის/ვებ-საიტის გამოყენების დროს.

თუ ჩვენ გამოვიყენებთ პირად მონაცემებს ჩვენი მომსახურების გაწევის ფარგლებში, კლიენტების მომსახურების, გაყიდვების ორგანიზაციის, რეკლამის და ბაზრის კვლევების მიზნით, ამის შესახებ ჩვენ გაცნობებთ თქვენ, ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

 

მონაცემთა კონტროლიორი არის:

საქართველოში Alpen Pharma AG- ის წარმომადგენლობითი ოფისი

მიცკევიჩის ქ., 27-ბ, ოფისი № 508

ქ. თბილისი, 0177,

საქართველო

ვებ – საიტი: www.alpenpharma.ge
E-mail: data.protection@alpenpharma.com
Tel.: + 995 32 261 46 88

 

თქვენი უფლებები

 

წვდომის  უფლება

მონაცემთა დაცვის შესახებ ზოგადი დებულების (GDPR) მე-15 მუხლის თანახმად, თქვენ გაქვთ უფლება მოგვთხოვოთ დადასტურება იმისა,  მუშავდება  თუ არა თქვენი პირადი ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში, თქვენ გაქვთ როგორც ამ პირადი მონაცემების შესახებ ინფორმაციის წვდომის უფლება, ასევე GDPR-ის მე-15 მუხლში მითითებული დამატებითი ინფორმაციის წვდომის უფლება.

 

შესწორების უფლება

GDPR-ს  მე-16 მუხლის შესაბამისად, თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ, რომ ჩვენ დაუყოვნებლივ შევასწოროთ უზუსტობები თქვენს პირად მონაცემებში. დამუშავების მიზნების გათვალისწინებით, თქვენ ასევე გაქვთ უფლება შეავსოთ არასრული პირადი/პერსონალური მონაცემები, მათ შორის დამატებითი განცხადების წარდგენის საშუალებით.

 

მონაცემების წაშლის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ, რომ ჩვენ  დაუყოვნებლივ  წავშალოთ თქვენი პირადი მონაცემები. ჩვენ ვალდებულნი ვართ  დაუყოვნებლივ  წავშალოთ პირადი მონაცემები GDPR-ს მე-17 მუხლის შესაბამისი  მოთხოვნების დაცვის პირობით. გთხოვთ, მიმართოთ GDPR-ს მე-17 მუხლს დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად.

 

დამუშავების შეზღუდვის უფლება

GDPR მე -18 მუხლის თანახმად, გარკვეული გარემოებების არსებობისას, თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ჩვენს მიერ თქვენი პირადი/პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა.

 

მონაცემების გადატანის უფლება

GDPR-ის მუხლის შესაბამისად, თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ თქვენს მიერ წარმოდგენილი/მოწოდებული პირადი/პერსონალური მონაცემები სტრუქტურულ, საჯაროდ ხელმისაწვდომ და წაკითხვად ფორმატში, და თქვენ გაქვთ უფლება იმისა, რომ ჩვენ შეუფერხებლად გადავცეთ ეს მონაცემები სხვა კონტროლიორს იმ პირობით, რომ ასეთი პირის მიერ მონაცემთა დამუშავების მიმართ იყო  მიღებული დეკლარაცია (განცხადება)  თანხმობის შესახებ GDPR მუხლი  6 (1) ა) ან GDPR მუხლი  9 (2) ა) თანახმად; დამუშავების შესრულება ხდება კონტრაქტის საფუძვლებზე  GDPR მუხლი 6 (1) b) შესაბამისად,  და ავტომატური საშუალებების მეშვეობით.

 

წინააღმდეგობის უფლება

GDPR 21-ე მუხლის შესაბამისად,  თქვენ გაქვთ უფლება, გამოხატოთ თქვენი პრეტენზია/წინააღმდეგობა თქვენი პირადი/პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე GDPR მე მუხლი 6 (1) e)  ან f) საფუძველზე.   ეს ასევე ეხება “ფსიქოლოგიური პორტრეტის” შედგენას (პიროვნების განსაზღვრული დახასიათების ჩამოყალიბებით) ამ დებულებების საფუძველზე.

თუ ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პირად/პერსონალურ მონაცემებს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის, თქვენ გაქვთ უფლება, ნებისმიერ დროს გააპროტესტოთ/გამოახატოთ წინააღმდეგობა  თქვენი პირადი/პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე ამ მიზნით. ეს ასევე ეხება “ფსიქოლოგიური პორტრეტის” შედგენას (პიროვნების განსაზღვრული დახასიათების ჩამოყალიბებით), რადგან ეს პირდაპირ კავშირშია ასეთ პირდაპირ მარკეტინგთან.

 

ზედამხედველობის ორგანოში   საჩივრის შეტანის უფლება

GDPR 77-ე მუხლის შესაბამისად, სამართლებრივი დახმარების ნებისმიერი სხვა  ადმინისტრაციული ან სასამართლო საშუალებებისთვის ზარალის მიყენების გარეშე,  თქვენ გაქვთ უფლება შეიტანოთ საჩივარი ზედამხედველობის ორგანოში.  ამ უფლების განხორციელება შესაძლებელია კერძოდ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე თქვენი რეგისტრაციის  საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, სამსახურის ადგილის ან სავარაუდო დარღვევის ადგილის მიხედვით, თუ თქვენ მიიჩნევთ, რომ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავება არღვევს GDPR-ის დებულებებს.

 

უფლებების განხორციელება

თუ თქვენ გსურთ გამოიყენოთ ერთ-ერთი თქვენი უფლება, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ, როგორც მონაცემების კონტროლიორს ზემოთ მოყვანილი საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით ან ნებისმიერი სხვა ფორმის გამოყენებით, რომელსაც  გთავაზობთ ჩვენთან დაკავშირებისთვის. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.

 

პროტოკოლირება ვებსერვერებზე

როდესაც თქვენ შემოდიხართ ჩვენს ვებ-საიტზე/ვებ-გვერდზე/ეწვევით ჩვენს ვებ-საიტს/ვებ-გვერდს, ჩვენს მიერ  ვებ-საიტის/ვებ-გვერდის მართვისთვის დაქირავებული კომპანია  ამუშავებს და ინახავს ტექნიკურ მონაცემებს თქვენს მიერ გამოყენებული  მოწყობილობის შესახებ (ოპერაციული სისტემა, ეკრანის გარჩევადობა და სხვა არა პირადი ფუნქციები) და ბრაუზერის შესახებ (ვერსია, ენის პარამეტრები), კერძოდ, ყველასთვის მისაწვდომი კომპიუტერის IP-მისამართი, რომელსაც თქვენ იყენებთ ჩვენ ვებ-გვერდზე/ვებ-საიტზე შემოსვლისთვის, წვდომის თარიღსა და დროის ჩათვლით. IP-მისამართი – ეს არის უნიკალური რიცხვითი მისამართი, რომლითაც თქვენი მოწყობილობა აგზავნის/იღებს მონაცემებს ინტერნეტში/ინტერნეტიდან. თუ თქვენ არ გადასცემთ მონაცემებს, რომლებიც საშუალებას მოგვცემს მოვახდინოთ თქვენი იდენტიფიცირება ჩვენი ვებ-საიტის/ვებ-გვერდის გამოყენებისას, ჩვენი მომსახურების მომწოდებელმა/პროვაიდერმა ან ჩვენ ფაქტიურად არ შეგვიძლია ვიცოდეთ, ვის ეკუთვნის IP-მისამართი. ამასთანავე, მომხმარებელი შეიძლება იყოს იდენტიფიცირებული, თუ მის წინააღმდეგ იქნება მიღებული/განხორციელებული სამართლებრივი ზომები (მაგალითად, ვებ-გვერდზე/ვებ-საიტზე თავდასხმების/შეტევების შემთხვევაში) და ჩვენ გავიგებთ მათი ვინაობის შესახებ გამოძიების დროს.

ჩვენი მომსახურების მომწოდებელი/პროვაიდერი იყენებს მონაცემებს, რომლებიც ექვემდებარება დამუშავებას სტატისტიკურ მიზნებისთვის, იმ ხერხით, რომელიც არ ახდენს  თქვენი პიროვნების იდენტიფიცირებას, იმისთვის რომ, ჩვენ შევძლოთ თვალყური ვადევნოთ თუ რომელ მოწყობილობებს და რა კონფიგურაციებს იყენებთ ჩვენს ვებ-საიტის/ვებ-გვერდის წვდომისთვის, ასევე შემდეგ მოვახდინოთ მათი შესაბამისი ოპტიმიზაცია. ეს სტატისტიკური მონაცემები  არ შეიცავენ არანაირ პირად მონაცემებს. სტატისტიკის შედგენის სამართლებრივი საფუძველია GDPR მუხლი 6 (1) f).

გარდა ამისა, IP-მისამართი გამოიყენება იმისთვის, რომ თქვენ გქონდეთ ტექნიკური შესაძლებლობა მიიღოთ ჩვენი ვებ-გვერდის/ვებ-საიტის წვდომა  და გამოიყენოთ ის, ასევე ჩვენს მომსახურების მომწოდებელზე ან ჩვენს ვებ-გვერდზე/ვებ-საიტზე თავდასხმების/შეტევების გამოვლენისთვის და თავიდან აცილებისთვის. სამწუხაროდ, თავდასხმები/შეტევები, რომლებიც განკუთვნილია  ვებ-გვერდის/ვებ-საიტის ოპერატორებისთვის   ან მათი მომხმარებლებისთვის ზიანის მისაყენებლად (მაგალითად, წვდომის შეფერხებისთვის/ხელის შეშლისთვის, მონაცემებით ჯაშუშობისთვის,  საზიანო პროგრამების [მაგალითად, ვირუსების] გავრცელების გავრცელებისთვის ან სხვა უკანონო მიზნებისთვის), რომლებსაც ადგილი აქვს და არაერთხელ. ასეთმა თავდასხმებმა/შეტევებმა შეიძლება დაარღვიონ  ჩვენს მიერ დაქირავებული  კომპანიის მონაცემთა დამუშავების ცენტრის სათანადო ფუნქციონირება, ჩვენი ვებ-გვერდის/ვებ-საიტის ან მისი ფუნქციების გამოყენება, ასევე ჩვენი ვებ-გვერდის/ვებ-საიტის  ვიზიტიორების უსაფრთხოება. ამგვარი თავდასხმების/შეტევების თავიდან ასაცილებლად IP-მისამართი და წვდომის დრო მუშავდება. ამ დამუშავების მეშვეობით ჩვენ ჩვენი მომსახურების მომწოდებლის მეშვეობით – მივსდევთ ჩვენი ვებ-გვერდის/ვებ-საიტის ფუნქციონირების უზრუნველყოფის და ჩვენზე და ჩვენს ვებ-საიტის/ვებ-გვერდის მომხმარებლებზე უკანონო შეტევების/თავდასხმის თავიდან აცილების ინტერესს. ასეთი მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია GDPR მუხლი 6 (1) f).

შენახული IP-მონაცემები წაიშლება (ანონიმურობის მეშვეობით), როგორც კი ისინი არ იქნება საჭირო თავდასხმების/შეტევების გამოვლენისთვის ან თავდასხმებისგან/შეტევებისგან თავდაცვისთვის.

 

Cookies ფაილები

ჩვენ ვიყენებთ  cookies ფაილებს და ანალოგიურ ტექნოლოგიებს (ლოკალურ საცავს)  ჩვენი ვებ-გვერდის/ვებ-საიტის მუშაობისთვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს  ვებ-გვერდის /ვებ-საიტის ტექნიკური ფუნქციონირება, იმის გასაგებად, თუ  როგორ იყენებენ ჩვენი ვებ-გვერდის/ვებ-საიტის ვიზიტიორები ჩვენ ვებ-გვერდს/ვებ-საიტს, და  თავის ბრაუზერში მომხმარებლების წინასწარ განსაზღვრული კონფიგურაციების შესანახად.

Cookie – ეს არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილი, რომელიც თქვენს კომპიუტერში ინახავს თქვენი ბრაუზერი ჩვენს საიტზე გადასვლისას. თუ კვლავ ეწვევით ჩვენს ვებ-გვერდს/ვებ-საიტს, ჩვენ შეგვიძლია ისევ წავიკითხოთ ეს cookies ფაილები.  Cookies ფაილები  ინახება დროის სხვადასხვა პერიოდების განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოახდინოთ cookies სიის კონფიგურაცია/დარეგულირება, რომლებსაც მიიღებს   თქვენი  ბრაუზერი. თუმცა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ  ჩვენი ვებ-გვერდი/ვებ-საიტი შეწყვეტს  ფუნქციონირებას. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ cookies ნებისმიერ დროს დამოუკიდებლად. თუ თქვენ არ წაშლით მათ, ჩვენ თვითონ შეგვიძლია მივუთითოთ, თუ რამდენი ხანი შეინახება  cookies თქვენს კომპიუტერზე. აქ განსხვავებაა ე.წ. სეანსურ და მუდმივ cookies ფაილებს  შორის. სეანსური cookies იშლება თქვენი ბრაუზერის მიერ, როგორც კი თქვენ დატოვებთ ჩვენს ვებ-გვერდს/ვებ-საიტს ან დახურავთ ბრაუზერს. მუდმივი cookies ინახება იმ პერიოდის განმავლობაში, რომელიც ჩვენ მიუთითეთ შენახვისას.

ჩვენ გამოვიყენებთ cookies შემდეგი მიზნებისთვის:

· ტექნიკურად საჭირო cookies ფაილები, რომლებიც განკუთვნილია ჩვენი  ვებ-გვერდის/ვებ-საიტის ფუნქციების გამოყენებისთვის (მაგალითად, იმის იდენტიფიცირება, რომ თქვენ  შეხვედით სისტემაში). ზოგიერთი ფუნქციის წარმოდგენა შეუძლებელია ამ cookies ფაილების გარეშე.

• ფუნქციონალური cookies, რომლებიც გამოიყენება გარკვეული ფუნქციების ტექნიკური შესრულებისათვის, რომლების გამოყენება თქვენ გსურთ.

• ანალიზირებადი cookies, რომლებიც ემსახურება თქვენი მომხმარებლის ქცევის ანალიზს.

• უცხო/გარეშე cookies. უცხო/გარეშე cookies ფაილები ინახება მესამე პირების მიერ, რომელთა ფუნქციების ინტეგრირებას ჩვენ ვახდენთ ჩვენს ვებ-გვერდზე/ვებ-საიტზე განსაზღვრული ფუნქციების ჩართვისთვის. ისინი ასევე შეიძლება იყვნენ გამოყენებულნი მომხმარებლების ანალიზის ჩატარებისთვის.

ბრაუზერების უმრავლესობა, რომლებსაც იყენებს ჩვენი მომხმარებელი, გვაძლევს საშუალებას დავარეგულიროთ/მოვახდინოთ კონფიგურაცია იმისა,  თუ რომელი cookies ფაილები უნდა შევინახოთ, და გვაძლევენ საშუალებას წავშალოთ (განსაზღვრული)   cookies ფაილები. თუ თქვენ ზღუდავთ  cookies  ფაილების შენახვას განსაზღვრული ვებ-საიტებისთვის/ვებ-გვერდებისთვის ან არ აძლევთ cookies ფაილების გამოყენების ნებას უცხო/გარეშე ვებ-საიტებიდან/ვებ-გვერდებიდან, მაშინ შეუძლებელი იქნება ჩვენი ვებ-საიტის/ვებ-გვერდის ყველა ფუნქციის გამოყენება. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს cookies ფაილების კონფიგურაცია  ყველაზე გავრცელებული ბრაუზერებისთვის, ხელმისაწვდომია აქ:

· Google Chrome (support.google.com/chrome/answer/95647?hl= ru )

· Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer…)

· Firefox (https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-release-and-claim)

· Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US)

 

უკუკავშირის ფორმა

თუ თქვენ გამოგვიგზავნით შეტყობინებას უკუკავშირის შემოთავაზებული ფორმების მეშვეობით, თქვენი მოთხოვნის დასამუშავებლად ჩვენ გამოვიყენებთ მონაცემებს,   რომლებიც თქვენ ჩვენ გვაცნობეთ. ამის სამართლებრივი საფუძველია  – ჩვენი კანონიერი ინტერესი იმისა, რომ წარმოვადგინოთ პასუხი თქვენ მოთხოვნაზე GDPR მუხლი 6 (1) f) შესაბამისად. თუ თქვენი მოთხოვნა ემსახურება ჩვენთან ხელშეკრულების გაფორმებას, დამუშავების შემდგომ სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს GDPR მუხლი 6 (1) b) . მონაცემები იქნება წაშლილი თქვენი მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემდეგ.  თუ კანონის მიხედვით ჩვენ ვალდებულნი ვართ  შევინახოთ  მონაცემები უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, წაშლა იქნება წარმოებული შესაბამისი პერიოდის ამოწურვის შემდეგ.

 

გამოხმაურება ვაკანსიაზე სამსახურში მიღების შესახებ

მოხარულნი ვართ, რომ თქვენ გამოიჩინეთ ჩვენისდამი ინტერესი და შემოიტანეთ განაცხადი ან თანამდებობაზე  პრეტენდენტობის კანდიდატი ხართ ჩვენს კომპანიაში. ქვემოთ ჩვენ გვინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც ეხება თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებას ვაკანსიაზე თქვენს გამოხმაურებასთან  დაკავშირებით.

ჩვენ ვამუშავებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც თქვენ წარმოგვიდგინეთ/მოგვაწოდეთ  თქვენს გამოხმაურებასთან  დაკავშირებით, რათა შევაფასოთ შეეფერებით თუ არა თქვენ ამ თანამდებობას  (ან, თუ გამოსაყენებელია,  სხვა ღია ვაკანსიებისთვის ჩვენს კომპანიაში) და შევასრულოთ ვაკანსიის დაკავებაზე განაცხადის შეტანის  პროცედურა.

თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენ  GDPR მუხლი 6 (1) f) შესაბამისად კანონიერი ინტერესების   განხორციელება. ჩვენი ინტერესი შედგება განაცხადის შეტანის  პროცედურის შესრულებაში, და, შესაძლებელია, თავისი უფლებების დაცვაში ან პრეტენზიებისგან დაცვაში.

განაცხადის უარყოფის შემთხვევაში კანდიდატის მონაცემები უნდა წაიშალოს 6 თვის განმავლობაში.

თუ თქვენ მიღებულნი ხართ თანამდებობაზე განაცხადის შეტანის  პროცესში,  მონაცემები კანდიდატის მონაცემთა სისტემიდან იქნება  გადატანილი  პერსონალის შესახებ ჩვენს საინფორმაციო სისტემაში.

არსობრივად, თქვენი მონაცემები მიეწოდება მხოლოდ იმ პირებს კომპანიაში, რომლებსაც ისინი სჭირდებათ ვაკანსიაზე გამოხმაურების პროცედურის სათანადო შესრულებისთვის.

 

მესამე პირებზე მონაცემების გაცემა /გათქმა

ჩვენთვის გადმოცემულ  პირად/პერსონალურ მონაცემებს ჩვენ არ გავთქვამთ/გავცემთ  მესამე მხარეზე (განსაკუთრებით არა სარეკლამო მიზნებისთვის).

თუმცა, ჩვენი ინტერნეტ გვერდების ფუნქციური მუშაობისთვის ან პროდუქტების / მომსახურების  მიწოდებისთვის ჩვენ ვთანამშრომლობთ მომსახურების მომწოდებელთან (პირებთან, რომლებიც ახორცილებენ მონაცემთა დამუშავებას). პირადი მონაცემები შეიძლება ეცნობოს ასეთ მომსახურების მომწოდებლებს. ჩვენ სიფრთხილით ვეპყრობით ჩვენი მომსახურების მომწოდებლების არჩევანს –   განსაკუთრებით მონაცემთა დაცვის და მონაცემთა უსაფრთხოების საკითხების მიმართ – და ვღებულობთ ყველა ზომას, რომელიც  საჭიროა მონაცემთა უსაფრთხო დამუშავებისათვის მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობასთან შესაბამისად.

 

მონაცემების დამუშავება ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ

ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პირად მონაცემებს ევროკავშირში ან შვეიცარიაში. 2000/518 / EC გადაწყვეტილებით  ევროკავშირმა დაადგინა, რომ შვეიცარიას გააჩნია მონაცემთა დაცვის შესაბამისი დონე. თუმცა, ზოგიერთი ჩვენი მომსახურების მომწოდებლები, რომელთა პლაგინებს  და ინსტრუმენტებს ჩვენ ვიყენებთ, ამუშავებენ მონაცემებს ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ. ეს იქნება განმარტებული ჩვენს მიერ ინფორმაციაში გამოყენებული პლაგინების/ინსტრუმენტების შესახებ  მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის ამ პოლიტიკაში.

ჩვენ უზრუნველვყოფთ მონაცემთა დაცვის სათანადო დონეს ე.წ. Privacy Shield-ში მონაწილეობის კონტექსტში (მაგ. შეთანხმება ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კონფიდენციალური ინფორმაციის გაცვლის წესების შესახებ) და ზომების კონტექსტში, რომელსაც ღებულობს  მომსახურების მომწოდებელი  მონაცემების დასაცავად  და შესანახად.

 

Google Analytics

მონაცემთა დამუშავების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში ჩვენ ვიყენებთ სერვისს, რომელსაც გვაწვდის კომპანია Google LLC (შემდგომში ტექსტის მიხედვით “Google”), Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, შესაძლო ტეგ-მენეჯერის მეშვეობით, Google Analytics – Google Tag Manager-სთვის. შეკვეთების  დამმუშავებლის სახით Google იყენებს ე.წ. «cookie» ფაილს – მცირე ტექსტურ ფაილს, რომელიც ინახება  თქვენს კომპიუტერში თქვენი ბრაუზერის მიერ. ეს cookie ფაილი აწვდის Google-ს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელ ვებ-საიტს/ვებ-გვერდს მიმართეთ თქვენ, და, კერძოდ,  შემდეგ ინფორმაციას: ბრაუზერის ტიპი/ვერსია, გამოყენებული ოპერაციული სისტემა, ტექნიკურ ინფორმაციას ოპერაციული სისტემის და ბრაუზერის შესახებ, ასევე ზოგადად ხელმისაწვდომი იმ კომპიუტერის IP-მისამართი, რომელზეც თქვენ მუშაობთ. ჩვენ ვიყენებთ Google Analytics ისე, რომ თქვენი IP-მისამართი გამოიყენება მხოლოდ ანონიმური ფორმით. ეს ანონიმიზაცია  მოქმედებს ევროკავშირის ან ევროპის ეკონომიკური სივრცის წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე  Google-სგან შეტყობინების მიღების შემდეგ. გამონაკლისს შემთხვევებში, სრული IP-მისამართი შეიძლება გაიგზავნოს Google სერვერზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქ მოხდება მისი ანონიმიზირება. Google-ს თანახმად, IP-მისამართის ანონიმოზირება ხდება მანამდე, სანამ ის ინახება მონაცემების მუდმივ მატარებელზე. დაწვრილებით იხ.  Google კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, რომელიც მისაწვდომია მისამართზე: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ru.

Google Analytics გვაძლევს საშუალებას შევაგროვოთ  ჩვენი ვებ-საიტის /ვებ-გვერდის გამოყენების სტატისტიკა, ასევე დემოგრაფიული მონაცემები ვიზიტორების და მათი ქცევის შესახებ არა იდენტიფიცირებული ფორმით.  სტატისტიკა ასევე შედგენილია იმისთვის, რომ დაგვეხმაროს ჩვენ უკეთ გავიგოთ, თუ როგორ პოულობენ ვიზიტორები  ჩვენს საიტს, იმისთვის, რომ ჩვენ შეგვეძლოს ჩვენი  საძიებო ოპტიმიზაციის და სარეკლამო ხარჯების გაუმჯობესება. ეს დამუშავება გვაძლევს კანონიერი ინტერესების გატარების/დაცვის საშუალებას, რათა გვქონდეს ჩვენი ვებ-საიტის/ვებ-გვერდის გაუმჯობესების შესაძლებლობა, ასევე  ჩვენი სარეკლამო კამპანიების. ასეთი მონაცემების დამუშავების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს  GDPR მუხლი 6 (1) f).

ინფორმაცია, თუ როგორ თქვათ უარი Google Analytics- ის გამოყენებაზე, შეგიძლიათ იხილოთ მისამართზე : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru .

 

Google AdSense

ეს საიტი იყენებს Google AdSense, სერვისს Google Inc. (შემდგომში ტექსტის მიხედვით “Google”) სარეკლამო განცხადებების  ინტეგრაციისთვის. პროვაიდერია – კომპანია Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense იყენებს «cookies» ფაილებს, რომლებიც წარმოადგენენ თქვენს კომპიუტერში განთავსებულ ტექსტურ ფაილებს, რათა დაეხმაროს ვებ-საიტს/ ვებ-გვერდს იმის ანალიზის გაკეთებაში, თუ როგორ სარგებლობენ მომხმარებლები საიტით.  Google AdSense ასევე იყენებს ე.წ. ვებ-შუქურებს (უხილავი გრაფიკული ელემენტები). ამ ვებ-შუქურების  მეშვეობით შესაძლებელია ინფორმაციის შეფასება, მაგალითად, ამ გვერდების ნახვადობა/ვიზიტორობა.

ინფორმაცია ამ ვებ-საიტის/ვებ-გვერდის (თქვენი IP მისამართის ჩათვლით) გამოყენების შესახებ, მიღებული cookies ფაილებიდან და ვებ-შუქურებიდან იქნება  გადაცემული და შეინახება Google სერვერებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს განთქმული/გაცემული კომპანია  Google  მიერ Google  კონტრაგენტებისთვის. თუმცა, Google არ გააერთიანებს თქვენს IP-მისამართს ნებისმიერ სხვა მონაცემებთან, რომლებსაც თქვენ ფლობთ.

ფაილები cookies AdSense ინახება GDPR მუხლი6 (1) f) შესაბამისად. ვებ-საიტის/ვრებ-გვერდის ოპერატორს გააჩნია კანონიერი ინტერესი მომხმარებლის ქცევის ანალიზის ჩატარების მისი ვებ-საიტის/ვებ-გვერდის და მისი რეკლამის ოპტიმიზაციის მიზნით.

 

Google Adwords / კონვერსიების მიკვლევა

ეს საიტი იყენებს Google AdWords-ს. AdWords – ეს კომპანია Google Inc.-ის  სარეკლამო ონლაინ-პროგრამაა, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (შემდგომში ტექსტის მიხედვით “Google”).

Google AdWords-ის ფარგლებში  ჩვენ ვიყენებთ ე.წ.  კონვერსიების მიკვლევას. როდესაც თქვენ აწვებით/აკლიკებთ განცხადებას, რომელიც განთავსებულია კომპანია Google- ს მიერ, დგინდება  cookie კონვერსიების მიკვლევისთვის. Cookies ფაილები – ეს მცირე ზომის  ტექსტური ფაილებია, რომლებსაც ინტერნეტ-ბრაუზერი ინახავს მომხმარებლის კომპიუტერში. ეს cookie ფაილები კარგავენ თავის ძალას  30 დღის შემდეგ და არ ემსახურებიან მომხმარებლების იდენტიფიცირებას. თუ მომხმარებელი ეწვევა/ესტუმრება  ამ ვებ-გვერდის/ვებ-საიტის  გარკვეულ გვერდებს და Cookie ფაილის ვარგისიანობის ვადა არ ამოიწურა, Google-მა და ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ იმის მიკვლევა, რომ მომხმარებელმა დააჭირა/დააკლიკა განცხადებას  და იყო გადამისამართებული  ამ გვერდზე.

Google AdWords ყოველი კლიენტი ღებულობს თავის cookie ფაილს. Cookies ფაილების მიკვლევა შეუძლებელია AdWords კლიენტების ვებ-საიტების/ვებ-გვერდების მეშვეობით. Cookies ფაილის მეშვებით კონვერსიისთვის შეგროვებული ინფორმაცია  გამოიყენება AdWords კლიენტებისთვის კონვერსიის სტატისტიკის შექმნისთვის, რომლებმაც აირჩიეს  კონვერსიების მიკვლევა. კლიენტები ხედავენ იმ მომხმარებელთა საერთო რაოდენობას, რომლებმაც დააკლიკეს მათ განცხადებაზე და იყვნენ გადამისამართებულნი კონვერსიების მიკვლევის დადგენილი ტეგის მქონე  გვერდზე. თუმცა, AdWords კლიენტი არ ღებულობს არანაირ ინფორმაციას, რომელიც მოახდენდა მომხმარებლების იდენტიფიცირებას.  თუ არ გსურთ მონაწილეობა მიიღოთ მიკვლევაში, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად უარი თქვათ ამ გამოყენებაზე,  Google კონვერსიების მიკვლევისთვის cookie-ფაილების გამორთვით  თქვენს ინტერნეტ-ბრაუზერში ნაწილში “მომხმარებლის კონფიგურაციები/პარამეტრები”. მაშინ ისინი არ იქნება ჩართული კონვერსიების მიკვლევის სტატისტიკაში.

Сookie-ფაილები კონვერსიების მიკვლევისთვის ინახება მომხმარებლის  ქცევის ანალიზის მიმართ კანონიერი ინტერესის საფუძველზე როგორც  ვებ-საიტის/ვებ-გვერდის, ასევე მისი რეკლამის ოპტიმიზაციის  მიზნით (სამართლებრივი საფუძველი: GDPR მუხლი 6 (1) f)).

თქვენ შეგიძლიათ მოახდინოთ თქვენი ბრაუზერის კონფიგურაცია, რათა მიიღოთ ინფორმაცია cookies ფაილების კონფიგურაციის  შესახებ და დართოთ ნება  cookies ფაილების გამოყენების მხოლოდ განსაზღვრულ შემთხვევებში ან მიიღოთ cookies ფაილები მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში, ან, როგორც წესი, გამორიცხოთ ისინი და გააქტიუროთ  cookies ფაილების ავტომატური წაშლა ბრაუზერის დახურვისას. თუ cookies გამორთულია, ამ საიტის ფუნქციონირება შეიძლება შეიზღუდოს.

 

Google Remarketing / Double Click

ჩვენი საიტები სარგებლობენ Google Analytics რემარკეტინგის ფუნქციებით Google AdWords-ში და  Google DoubleClick -ში რამდენიმე მოწყობილობების  მომიჯნავე  გამოყენების ფუნქციებთან შეხამებით. პროვაიდერი – კომპანია Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

ეს ფუნქცია საშუალებას გვაძლევთ დავუკავშიროთ Google Analytics Remarketing- ის მეშვეობით შექმნილი რეკლამის მიზნობრივი ჯგუფები, რამდენიმე მოწყობილობების  მომიჯნავე  გამოყენების ფუნქციებს Google AdWords და Google DoubleClick- ში. ამგვარად, პერსონალიზირებული სარეკლამო შეტყობინებები, ადაპტირებული თქვენი ინტერესების დაცვით, დამოკიდებულია ერთი მოწყობილობიდან თქვენს წინა გამოყენების და ონლაინში ქცევის გამოცდილებაზე (მაგალითად, მობილურ ტელეფონზე), შეუძლიათ ამგვარად გამოისახოს ხვა მოწყობილობაზე (მაგალითად, პლანშეტზე ან პერსონალურ კომპიუტერზე).

თუ თქვენ მიეცით თანხმობა, Google ამ მიზნისთვის დაუკავშირებს ბრაუზერის  და ვებ ბრაუზერის ისტორიას თქვენს Google სააღრიცხვო ჩანაწერს. ამგვარად, ერთი და იგივე პერსონალიზირებული სარეკლამო შეტყობინებები შეიძლება გამოისახოს  ნებისმიერ მოწყობილობაზე,  საიდანაც თქვენ შედიხართ თქვენს Google სააღრიცხვო ჩანაწერში.

ამ ფუნქციის მხარდასაჭერად, Google Analytics აგროვებს მომხმარებლების იდენტიფიცირებულ Google-იდენტიფიკატორებს, რომლებიც დროებით არიან დაკავშირებულნი ჩვენს Google Analytics მონაცემებთან, რათა განსაზღვრონ და შექმნან მიზნობრივი აუდიტორია რეკლამისთვის რამდენიმე მოწყობილობაზე.

თქვენ შეგიძლიათ სამუდამოდ უარი თქვათ რემარკეტინგზე/ტარგეტიმგზე რამდენიმე მოწყობილობაზე თქვენს Google ექაუნტზე  პერსონალიზირებულ რეკლამაზე უარის თქმით,  ამ ბმულზე გადასვლით: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

მონაცემები, შეგროვებული თქვენს Google ექაუნტში, გროვდება   მხოლოდ თქვენი თანხმობის საფუძველზე, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ მისცეთ Google-ს ან გამოითხოვოთ Google-დან (GDPR მუხლი 6 (1) а)). მონაცემთა შეგროვების პროცესების შემთხვევაში, რომლებიც არ არის გაერთიანებული  თქვენს Google სააღრიცხვო ჩანაწერთან  (მაგალითად, იმიტომ, რომ თქვენ არ გაქვთ Google სააღრიცხვო ჩანაწერი ან თქვენ გამოხატეთ წინააღმდეგობა გაერთიანებული გამოყენების მიმართ), მონაცემთა შეგროვება ეფუძნება GDPR  მუხლის 6 (1) (f). დასაბუთებული ინტერესი განიმარტება იმით, რომ საიტის ოპერატორი დაინტერესებულია საიტის ვიზიტორთა ანონიმურ ანალიზში სარეკლამო მიზნებისთვის.

დამატებითი ინფორმაცია და მონაცემთა დაცვის წესები შეიძლება მოიძებნოს Google კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მისამართზე: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Flowplayer

ჩვენ ჩავრთეთ ჩვენს ონლაინ-შეთავაზებაში ვიდეორგოლები, რომლებიც ინახება საიტზე  http://www.flowplayer.com და შეიძლება მათი ნახვა უშუალოდ ჩვენს ვებ-საიტზე/ვებ-გვერდზე. ეს დამუშავება ეფუძნება  GDPR მუხლი  6 (1) f)  შეთავაზებას 1. ამასთან ერთად,  ჩვენ ვატარებთ/მივსდევთ ჩვენს კანონიერ დაინტერესებას მასში, რომ მოხდეს მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხის ამაღლება და ჩვენი მომსახურების ოპტიმიზაცია. Flowplayer AB ბაზირება ხდება მისამართზე: Riddargatan 17B, 114 57, Stockholm, Sweden და ექვემდებარება ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მოქმედებას.

ვებ-საიტზე/ვებ-გვერდზე ვიზიტისას, Flowplayer იღებს ინფორმაციას, რომ თქვენ გახსენით ჩვენი  ვებ-საიტის/ვებ-გვერდის შესაბამისი ქვეგვერდი. ეს ხდება მიუხედავად იმისა, გვაწვდის თუ არა  Flowplayer მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერს, რომელშიც თქვენ შეხვედით, ან მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერი არ არის. თუ თქვენ შეხვედით Flowplayer-ში, თქვენი მონაცემები პირდაპირ მიებმება თქვენს სააღრიცხვო ჩააწერს. თუ თქვენ არ გსურთ, რომ მიბმული იყოთ თქვენი პროფილით Flowplayer-ში, თქვენ უნდა გამოხვიდეთ იქიდან  ვებ-გვერდის /ვებ-საიტის მონახულების წინ. Flowplayer ინახავს თქვენს მონაცემებს მომხმარებლების პროფილების სახით და იყენებს მათ რეკლამის, ბაზრის კვლევის და/ან თავისი ვებ-საიტის/ვებ-გვერდის  დიზაინის ადაპტაციის მიზნებისთვის. ასეთი შეფასება ხორციელდება, კერძოდ, (მომხმარებელზეც, რომლებიც არ შესულან სისტემაში)  რეკლამის მიწოდებისთვის/გაწევისთვის, რომელიც ორიენტირებულია მოთხოვნაზე, და ჩვენს ვებ-საიტზე/ვებ-გვერდზე  თქვენი საქმიანობის შესახებ  სოციალური ქსელის სხვა მომხმარებლების ინფორმირებისთვის. თქვენ გაქვთ უფლება, გამოხატოთ თქვენი პროტესტი ასეთი მომხმარებლის ასეთი პროფილის შექმნის მიმართ. იმისთვის, რომ ისარგებლოთ ამ უფლების, თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ Flowplayer.

Flowplayer მონაცემების შეგროვების და დამუშავების მიზნების და სფეროს შესახებ დამატებითი ინფორმაციის ნახვა შეიძლება კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. იქ თქვენ ასევე იპოვით დამატებით ინფორმაციას თქვენი უფლებების და კონფიგურაციების/პარამეტრების შესახებ, რომლებიც საჭიროა  თქვენი კონფიდენციალურობის დასაცავად: https://flowplayer.com/privacy-policy

 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განახლება

ჩვენ ყოველთვის მხარს ვუჭერთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას აქტუალურ მდგომარეობაში. ამიტომ ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დროდადრო შევცვალოთ ის და განვაახლოთ თქვენი მონაცემების შეგროვების, დამუშავება ან გამოყენების პრაქტიკა. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიმდინარე ვერსია ყოველთვის ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე alpenpharma.ge/ka/privacy-policy-ge

 

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით:

Email: data.protection@alpenpharma.com